Miejscowość wzmiankowana od 1416 r. W IV ćw. XVI w. własność Mańkowskich, w 1618 r. Bielawskich i Makowskich. W 1719 r. posiadaczem majątku Antoni Kurcewski, w 1724 r. właścicielem Jan Ostaszewski. Już przed 1789 r. dziedzicami Świnarscy, najpierw Maciej, później Maksymilian wymieniony w 1841 r. a w l. 1842-1862 Franciszek Świnarski. W 1862 r. majątek kupił za 28 800 marek Antoni Cichoszewski, wzmiankowany jeszcze w 1896 r. Następnym właścicielem do 1906 r. był syn Antoniego, Stanisław Cichoszewski. dyrektor młyna w Inowrocławiu. Od 1906 do 1939 r. Mamoty w rękach Artura Szenica z Korzkiew, starosty pleszewskiego, następnie Marii Szenic do 1945 r.

W 1719 r. wzmiankowany m.in. dwór, mielcuch, owczarnia. W 1779 r. w miejscowości było 7 dymów i 42 mieszkańców, w 1841 r. 10 dymów i 134 mieszkańców. W 1858 r. obszar majątku wynosił 774 morgi, w 1864 r. 749 mórg, a w 1881 r. 191 ha. w tym 131 ha stanowiły grunty orne. a 15 ha las. W l. 80. XIX w. dominium obejmowało 9 domów. W 1890 r. w gospodarstwie hodowano bydło rasy ho­lenderskiej i sprzedawano mleko do mle­czarni w Pleszewie . W 1896 r. powie­rzchnia majątku wynosiła 197 ha. z cze­go 165 ha to ziemia orna, 8 ha las i 11 ha łąki. Do 1913 r. obszar gruntów ornych wzrósł do 175 ha , w gospodarstwie było 30 koni, 150 sztuk bydła opasowego i 50 świń.

ZAŁOŻENIE DWORSKIE w Mamo­tach usytuowane po zach. stronie drogi Skrzypnia-Czermin, w terenie łagodnie opadającym w kierunku pn. wśród pól i łąk. Do 1945 r. składało się z części rezydencjonalnej i zespołu folwarcznego.

Nie zachowany ZESPÓŁ REZYDENCJONALNY położony był na zach. od podwórza i składał się z dworu (rozebra­nego w 1974 r.) i parku rozplanowanego na łagodnym zboczu wzniesienia, do­chodzącego do stawu na cieku wodnym. Z drzewostanu parkowego zachowało się kilkanaście pojedynczych drzew.

ZESPÓŁ FOLWARCZNY składa się z podwórza gospodarczego i kolonii mie­szkalnej, założonej na pn.-wsch. od dzie­dzińca.

Podwórze na rzucie prostokąta, o dłuż­szej osi wsch.-zach. dawniej szeroko połączone z niewielkim dziedzińcem przydworskim, posiadającym osobny wjazd od pn. Główna brama wjazdowa na po­dwórze w murowanym ogrodzeniu, od pn. poprzedzona krótkim dojazdem, przy którego styku z drogą ustawiona figura Matki Boskiej, a po drugiej stronie znaj­duje się staw. Drugi wjazd od strony pól w pierzei pd., gdzie usytuowana jest staj­nia z końca XIX w. i obora zmieniona na magazyn, do której przylega współczes­ny budynek gospodarczy, stykający się prostopadle ze stodołą, zamykającą dzie­dziniec od wsch. W pierzei pn. po zach. stronie głównego wjazdu usytuowany jest budynek inwentarski, mieszczący dawniej oborę i chlew. Wzniesiony w IV ćw. XIX w., murowany, jednokondygna­cyjny, z wysokim poddaszem użytko­wym, nakryty dachem naczółkowym.

Z zabudowy kolonii domów pracowni­ków folwarcznych zachował się ośmiorak z IV ćw. XIX w., położony kalenicowo do drogi z Czermina. Budynek z kamienia i cegły w strefie poddasza, dwutraktowy z wejściem w ścianach wzdłużnych i szczytowych, na­kryty niskim dachem dwuspadowym, z elewacjami pozostawionymi w kamieniu i cegle.

O Sołectwie – Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie działa od stycznia 2010r.

  • Przed Wyborami Prezydenckimi, gościliśmy „Bronkowóz”, w  którym goście z Dyr. Biura Pana Senatora Mariusza Witczaka z Kalisza, zapoznali się z warunkami życia miejscowego społeczeństwa . Spotkanie odbyło się w Wigwamie.
  • Miłym akcentem są otrzymane życzenia – podziękowanie od Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego, które do mieszkańców Sołectwa wpłynęły na ręce Sołtysa i jednocześnie Prezesa Stowarzyszenia
  • Kiedy odwiedziła nas Pani Barbara Nowak Radna Sejmiku Wojewódzkiego w Poznaniu to wiedzieliśmy, że jej zaangażowanie zaowocuje pomocą, finansową Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Program  „Pięknieje Wielkopolska Wieś”  to realna pomoc w wys. 18 tysięcy zł. Skorzystaliśmy też z pomocy Europejskiego Funduszu Pomocy Wsi Polskiej w wys. 3700zł
  • złożony jest też wniosek(31.XII.2010r.) w Departamencie Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, o pomoc w rozbudowie bazy sportowej w naszej miejscowości. Uwieńczeniem naszych działań będzie przekazanie nam na własność działki nr 117 przez Urząd Gminy w Czerminie, przez co uzyskamy dużą powierzchnię do zagospodarowania. Dziękujemy Urzędowi Gminy w Czerminie za pomoc nie tylko materialną, ale za stworzenie dobrej atmosfery, w której to możliwa jest dobra współpraca. Słowa podziękowania należą się wszystkim sponsorom, ludziom dobrej woli i Wielkiego Serca nie tylko Gminy Czermin, ale również mieszkańcom powiatu pleszewskiego, to dzięki Wam, mogliśmy wcześniej realizować zamierzone cele, a dobry klimat stworzony nie tylko w Urzędzie Gminy Czermin, ale również w Radzie Powiatu, przez Pana Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Mirosława Kuberkę, czy ścisłym Kierownictwie Starostwa Powiatowego w Pleszewie Pana Starosty Powiatowego Michała Karalusa i Panią Dorotę Czaplicką, przybliżają nas do tego, by być „perłą w koronie” Gminy Czermin, czego sobie i innym życzymy.

Wzorem ludzi Wielkiego Serca niech będzie Pleszewski „Spomasz” – Pan Prezes Tadeusz Rak, który położył pierwsze podwaliny pod budowę naszych „małych ojczyzn”, to osobiste zaangażowanie Pana Prezesa Fundacji Przedsiębiorczości w Poznaniu Artura Chołodego, a pomoc Pana Stanisława Hadrzyńskiego z Kotlina (Gmina Kotlin pow. Jarocin), to Preludium do dobrej roboty. Przy budowie Wigwamu (na bal charytatywny) fanty do sprzedaży przekazali Pan Premier Donald Tusk i ówczesny Marszałek Sejmu Pan Bronisław Komorowski, dzisiejszy Prezydent RP – są to wydarzenia bez precedensu – zgodne ze słowami motta  „…upadliśmy siedem razy w tygodniu by powstać za ósmym razem i służyć Tobie Ojczyzno”.

Mieszkańcy i członkowie Stowarzyszenia Dziękują za pomoc i dobre słowo !

Prezes Stowarzyszenia

Andrzej Ziętek